Všeobecné obchodné podmienky

1. Az általános szerződési feltételek hatálya és alkalmazása

1.1 A jelen általános szerződési feltételek a fejlécben foglalt időpontban lépnek hatályba, és visszavonásig, illetve módosításig hatályban maradnak. Az általános szerződési feltételek a Szállító által forgalmazott Termékek értékesítése kapcsán irányadók.

1.2 Megrendelő esetleges saját általános szerződési feltételei a Szerződésekre nem alkalmazhatóak. Az ÁSZF elfogadását követően az elfogadott ÁSZF-et kell alkalmazni minden, a Felek közötti jövőbeli üzleti kapcsolatra is kivéve, ha újabb megrendelés során időközben megváltozott ÁSZF Megrendelő által elfogadásra került. A jelen általános szerződési feltételek a megrendelések révén a Felek között létrejött valamennyi jogviszonyra vonatkoznak.

1.3 A jelen ÁSZF felülír minden, a Felek között a Termékek szállítására, vételére vonatkozó korábbi megállapodást, ajánlatot, kikötést, kivéve az egyedi Szerződésben foglaltakat. Felek a megrendelésben a jelen ÁSZF tartalmától eltérhetnek, azonban valamennyi eltérést kötelesek a Szerződésben írásban részletesen rögzíteni. Ellenkező rendelkezés hiányában, vagy hiányos kikötés esetén a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.4 A Szállító jogosult az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a megváltozott feltételek a hatályba lépést követően megtett megrendelések vonatkozásában alkalmazhatók, és a Megrendelőnek az általános szerződési feltételek megismerésére lehetőséget kell biztosítani. Az általános szerződési feltételek a Szállító honlapján elérhetők és erre a megrendelőlap is felhívja a figyelmet, vagyis a Megrendelő nem hivatkozhat arra, hogy ezekről nem volt tudomása.

2. A Szerződés tárgya és létrejötte

2.1 A Szerződés a visszaigazolt megrendelésből és a jelen általános szerződési feltételekből áll. A Termék összefoglalóan jelenti a Szállító által forgalmazott elektromos járműveket, tartozékokat, alkatrészeket, kellékanyagokat, stb. A Szerződés Termék tulajdonának átruházására irányul, amely Terméket a Megrendelő megrendel a Szállítótól.

2.2 A sorszámmal ellátott megrendelőlapot a Szállító által előzetesen megküldött ajánlat adatainak alapul vételével a Szállító tölti ki és küldi meg a Megrendelő részére. A Megrendelő a megrendelőlapot egyetértése esetén aláírja és visszaküldi a Szállító részére (a továbbiakban: megrendelés). A megrendelés tartalmazza a jelen általános szerződési feltételek megismerésével és elfogadásával kapcsolatos Megrendelői nyilatkozatot.

2.3 A Megrendelő kapcsolatba lép a Szállítóval, amennyiben a megrendelést eltérő tartalommal kívánja megtenni vagy ennek tényét és a kért változtatásokat a megrendelésen feltünteti. (Amennyiben a Megrendelő a jelen általános szerződési feltételeket nem fogadja el, ezt a megrendelésen feltünteti az el nem fogadott rendelkezéseket pótolni hivatott, kívánt rendelkezések szerepeltetésével.) A Szállító a megrendelést három (3) munkanapon belül, írásban visszaigazolja vagy tájékoztatja a Megrendelőt a visszaigazolás elmaradásának okáról. A visszaigazolás a Termékek beszerzési árának előre nem látható megváltozása, a beszerzési lehetőségek elnehezülése, a teljesítési idő tarthatatlansága, egyéb lehetetlen, hátrányos vagy nem elfogadható feltétel, a Megrendelő fennálló tartozása miatt, vagy egyéb okból megtagadható. A megrendelés visszaigazolása egyúttal díjbekérőnek minősül a Termék kapcsán fizetendő foglaló vonatkozásában

2.4 A visszaigazolt megrendelés többek között a Termékek körét, típusát, cikkszámát vagy egyéb azonosítóját, azok mennyiségét, vételárát tartalmazza, és azok felszereltségét vagy egyéb specifikációit, valamint a teljesítés Megrendelő által vállalt paramétereit és a jelen feltételektől esetlegesen eltérő rendelkezéseket tartalmazhatja. A Felek rögzítik, hogy a dokumentumok ellentmondásossága esetén az értelmezési sorrendben a megrendelés a jelen általános szerződési feltételeket megelőzi.

3. A Szerződés hatálya. Elállás

3.1 A Megrendelő által aláírt megrendelés Szállító általi, írásos visszaigazolásának időpontjában a szerződés hatályba lép és a Felek általi kölcsönös teljesítésig marad hatályban. A Szerződés létrejön akkor is, ha a Megrendelő a Szállító valamely Termékét megvásárolja és azonnal elszállítja, mely esetben a visszaigazolást a szállítólevél és/vagy a számla helyettesíti (azonnali teljesítés).

3.2 Abban az esetben, ha a megrendelést a Szállító eltérő paraméterekkel igazolja vissza, az új ajánlatnak minősül, amely csak a Megrendelő általi, írásos elfogadással válik hatályossá.

3.3 A Megrendelő köteles a megrendelést cégjegyzésre felhatalmazott képviselője-képviselői útján, cégszerűen, vagy meghatalmazott esetén megfelelő, érvényes meghatalmazás birtokában aláírni. Felek tudomásul veszik, hogy Szállító nem köteles a képviseleti jogosultság fennállásáról megbizonyosodni (és esetenként nem is képes erre), vagyis jogosult a Megrendelőtől érkező, Megrendelő nevében aláírt megrendelést befogadni és visszaigazolni.

3.4 A megrendelés visszaigazolásának megtörténtét követően a megrendeléstől való elállás a megrendelt Termékek bruttó összértéke 25%-ának megfelelő bánatpénz megfizetése ellenében lehetséges, azonban ha a Megrendelő elállására a Termékeknek a Szállító általi beszerzésének elindítását követően kerül sor, Megrendelő köteles a Szállító felmerült kárát is megtéríteni. A Megrendelő által megfizetett foglaló a bánatpénz összegébe egyoldalúan beszámítható a Szállító által.

4 A szerződés teljesítése

A teljesítés helye és módja:

4.1 Teljesítésnek minősül, amikor a Szállító a megrendelt Terméke(ke)t a) az Incoterms 2010 EXW (ex works) paritása alapján, saját telephelyén a Megrendelő vagy általa megbízott fuvarozó rendelkezésére bocsátja vagy b) a Szállító által megbízott fuvarozó a Felek által megállapodott paritás figyelembe vételével a Megrendelő számára leszállítja és azt a Megrendelő átveszi vagy az átvételt megfelelő indok nélkül megtagadja, illetve saját érdekkörében felmerülő okból elmulasztja. A Megrendelő akkor teljesít, ha a megrendelt Termékek teljes bruttó vételára (ideértve az esetleges külön költségeket, pl. szállítási költség) a Szállító bankszámlaszámán jóváírásra került.

4.2 A Termékek átadása magában foglalja a szükséges minőségi tanúsítványok, származási igazolások, műbizonylatok, jótállási jegyek és egyéb dokumentumok (kezelési útmutató, gépkönyv, stb.) Termékekkel egyidejű átadását a Megrendelő vagy képviselője részére. Az átadás-átvétel szállítólevél, átvételi jegyzőkönyv vagy ezzel egyenértékű okirat (teljesítési igazolás) aláírásával kerül igazolásra. Járművek forgalomba helyezésére (és a forgalmi engedély, stb. átadása) kizárólag a Felek ezzel kapcsolatos, megrendelésben rögzített megállapodása alapján, az ajánlatban szereplő (de minimálisan a jogszabály által előírt) forgalomba helyezési költségek Megrendelő általi megtérítése esetén kerül sor.

4.3 A Megrendelő a Termékek mennyiségi szempontú átvizsgálására az átadás-átvétel során köteles. A Megrendelő a minőségi vizsgálatot köteles az ésszerű legrövidebb határidőn belül, de legkésőbb az átvételt követő három (3) munkanapon belül elvégezni. Minőségi kifogás esetén Megrendelő a reklamációt haladéktalanul köteles Szállítóval közölni. A minőségi kifogást felek szakemberei közösen - a kifogás Szállítóval történő közlését követő 3 munkanapon belül - jogosultak kivizsgálni. A vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A minőségi kifogás késedelmes közléséből eredő kárt a Megrendelő köteles viselni.

4.4 A Termék átadásával a kárveszély a Megrendelőre száll akkor is, ha a Termék tulajdonjogát még nem szerezte meg.

A teljesítés ideje:

4.5 A szerződés teljesítésére vonatkozó határidőt a visszaigazolt megrendelés tartalmazza. A megrendelés teljesítésének várható idejéről a Szállító a Megrendelőt legalább 3 nappal megelőzően tájékoztatja. A teljesítési határidő meghosszabbodik azon időtartammal, amely alatt a Megrendelő saját kötelezettségét nem teljesíti, így különösen, ha a megállapodott vételárelőleg (foglaló) megfizetésével, a teljesítéshez szükséges valamely információ közlésével késlekedik.

4.6 Ha a Szállító a megrendelés visszaigazolásban meghatározott időpontig nem teljesíti a szállítást, Megrendelő elállhat a szerződéstől, miután méltányos, legalább 15 (tizenöt) napos póthatáridőt biztosított Szállító részére. Késedelmes teljesítés esetén Szállító kötbér fizetésére nem köteles, köteles azonban megtéríteni Megrendelőnek a késedelemből eredő, azzal közvetlenül összefüggő, és megfelelően igazolt, közvetlen kárát mint vagyonban bekövetkezett értékcsökkenést. A Szállító kártérítési kötelezettsége elmaradt haszonra vagy következményi kárra semmi esetben sem terjed ki. Megrendelő a késedelemmel kapcsolatos kárigényét köteles a teljesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül bejelenteni a Szállító részére, a bejelentési határidő elmulasztása jogvesztő jellegű.

4.7 Szállító nem tartozik felelősséggel, ha vis maior miatt késik a szállítással vagy válik képtelenné annak teljesítésére. A „vismaior" jelent bármely, a Szállító ésszerű befolyásán kívül álló, előre nem látható okot, körülményt vagy eseményt, amely esemény eredményeképpen a Szállítótól ésszerűen nem várható el, hogy kötelezettségeinek eleget tegyen, beleértve Szállító valamely beszállítóját érintő vis maior eseményt is (pl. sztrájk, leállás, gyártási vagy egyéb fennakadás, szerencsétlenség, üzemszünet, stb.) A vis maior időtartamára és hatásukkal arányban Szállító mentesül a kötelezettségei teljesítése alól. Amennyire csak ésszerűen lehetséges, a felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni és a fennálló kötelezettségeik kapcsán jóhiszeműen eljárva azokat a megváltozott körülményekhez igazítani. Ezekben az esetekben Megrendelő csak akkor jogosult az elállásra, ha a megállapított teljesítési időponttól több, mint 30 (harminc) nap eltelt. Ezen időpont előtt Megrendelő csak akkor jogosult az elállásra, ha Szállító írásban értesítette, hogy nem képes, vagy nem lesz képes a megrendelés teljesítésére. A fenti korlátozás nem vonatkozik a fix dátumra ütemezett szállításra. Ha a Termék legyártását nem lehet ésszerűen elvárni vis maior vagy sztrájk miatt, Szállító mentesül a szállítási kötelezettsége alól, és maga is jogosult elállni a Szerződéstől.

A megrendeléstől való eltérés

4.8 A Szállító előszállításra csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult, aki a teljesítési idő előtt felajánlott teljesítést köteles elfogadni, ha az lényeges jogi érdekét nem sérti és az többletköltséggel nem jár számára, vagy azt a Szállító vállalja megtéríteni. A Szállító részteljesítés esetén a vételárnak is csak a megfelelő részére tarthat igényt.

5 Szavatosság, jótállás

5.1 Szállító szavatolja, hogy a Termékek mindenben megfelelnek a törvényes és a szerződésben kikötött tulajdonságoknak, illetve a specifikációban rögzített minőségi előírásoknak és ismérveknek. A szerződésben vállalt illetve a jogszabály alapján kötelező jótállással érintett Termékek esetében a Szállítót jótállási kötelezettség terheli.

5.2 A szavatossági (jótállási) időszak a Termék ÁSZF 4.1 pontja szerinti átadásának időpontjától kezdődik. A jogszabály alapján kötelező jótállás időtartama egy (1) év. Azon Termékekre, amelyek nem tartoznak a kötelező jótállás alá, szavatosság vonatkozik, melynek kötelező időtartama egy (1) év. Új járművekre a Szállító az egyéves jótállási/szavatossági időn túl további egy (1) év vagy összesen 1.000 (ezer) üzemóra szavatosságot vállal, amelyik korábban bekövetkezik. Használt járművek esetén a szavatossági idő három (3) hónap, új alkatrészek vonatkozásában hat (6) hónap. Fogyasztói szerződés (és magánhasználat) esetén a szavatosság kötelező időtartama két (2) év.

5.3 Megrendelő köteles a megrendelést megelőzően meggyőződni arról, hogy a Termék az általa tervezett célra alkalmas és használható, ennek eldöntése a Megrendelő felelőssége, ennek kapcsán szavatossági igény nem terjeszthető elő.

5.4 A Szállító hibásan teljesít, ha a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem minősül hibásnak a teljesítés, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, úgyszintén, ha a hibáról tudva a teljesítést elfogadta. A szavatosság (jótállás) tervezési, gyártási (összeszerelési) vagy anyaghibára vonatkozik.

5.5 A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szállítóval közölni. A késedelmes bejelentésből eredő további károsodásokért a Szállító felelősséget nem vállal. A szavatosság és a jótállás körében a Megrendelőt illető jogok a Ptk-ban szabályozottak azzal, hogy járművek esetén az érvényesíthető szavatossági jog elsődlegesen a kijavítás és kicserélésnek csak a többszöri eredménytelen kijavítás, vagy a kijavítás gazdaságtalan volta esetén lehet helye, valamint, hogy a javítási munkák elvégzésére kizárólag a Szállító jogosult és köteles.

5.6 A bejelentett hibát a Szállító a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja vagy kivizsgáltatja és amennyiben az szavatossági vagy jótállási körbe tartozó, intézkedik a kapcsolódó igény elintézéséről. Szállító jogosult dönteni arról, hogy a kijavítást a Megrendelő telephelyén, vagy saját telephelyén végzi-e el. Szállító ellenkező tartalmú kérése vagy rendelkezése hiányában a Megrendelő kötelessége a Terméknek a Szállító telephelyére történő eljuttatása. Ha a jótállási vagy szavatossági kötelezettség nem áll fenn, a javítás és szállítás költségét a Megrendelő köteles viselni.

5.7 A jótállás és szavatosság hatályát veszti, ha a Terméket nem rendeltetésszerűen használták; a műszaki leírás vagy kezelési útmutató szabályait megszegték; a Terméket bármilyen módon akár szándékosan, akár gondatlanul megrongálták; a Szállítón kívül bármely más személy a Terméket átalakította, megváltoztatta, megjavította, működésébe beavatkozott, azon alkatrészt cserélt, vagy ezek bármelyikét megkísérelte, abban kárt maga okozott; illetve amennyiben a Termék működéséhez szükséges feltételeket (pl. megfelelő hőmérséklet, páratartalom, útminőség) nem biztosították, vagy a Terméket rendkívüli terhelés vagy külső, ill. természeti (fizikai, kémiai, szélsőséges hőmérsékleti, sugárzásból, rezgésből, kisülésből, stb. eredő) behatás érte. Nem élhet szavatossági ill. jótállási igényeivel a Megrendelő, amíg a Termék vételárát nem teljesítette maradéktalanul Szállító részére.

6 Tulajdonjog

A Szállító a Termékeken fennálló tulajdonjogát azok teljes vételárának kiegyenlítéséig kifejezetten fenntartja. A Felek elismerik a tulajdonjog-fenntartás fennállását akkor is, ha annak ténye nem kerül bejegyzésre a hitelbiztosítéki nyilvántartásba vagy egyéb lajstromba. A Termék átadásától kezdve a kárveszélyt a Megrendelő viseli, megilleti továbbá a Termék használatának joga, ugyanakkor a tulajdonjog-fenntartás tartama alatt a Termékkel nem rendelkezhet, hasznait nem szedheti, harmadik személynek át nem adhatja, tulajdonjogát vagy birtokát át nem ruházhatja.

7 Fizetési feltételek. Késedelmes fizetés

7.1 A Termékek vételárának megfizetése a megrendelésben meghatározott ütemezés szerint történik azzal, hogy ellenkező megállapodás hiányában a Termékek bruttó értékének 30%-át (harminc százalék) foglalóként a megrendelés visszaigazolásától számított 8 napon belül Megrendelő köteles átutalni a Szállítói számlán feltüntetett számlaszámra. A foglaló beérkezése hiányában a megrendelés teljesítése a Szállítótól nem elvárható, ugyanakkor a Szállító a foglaló beérkezése hiányában vagy fizetési késedelme esetén is tehet lépéseket a Termék beszerzése iránt annak érdekében, hogy a Megrendelő megrendelését határidőben teljesítse.

7.2 A vételár ellenkező megállapodás hiányában üzembe helyezési, szerelési költségeket, továbbá csomagolási, postázási, fuvarozási, egyéb kiszállítási, biztosítási költségeket nem tartalmaz. A vételár összege után a Megrendelő köteles a mindenkori ÁFA megfizetésére is.

7.3 A Megrendelő a vételártartozással szemben semmilyen jogcímen nem élhet beszámítással.

7.4 A Szállító a számviteli és ÁFA törvény előírásainak megfelelő, szabályszerűen kiállított számlát nyújthat be, ahol vevőként Megrendelőt kell szerepeltetnie. Megrendelő a benyújtott és elfogadott számlát 8 napon belül, banki átutalással köteles Szállítói számlán feltüntetett számlaszámra átutalni.

7.5 Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetése esetén a Szállító jogosult a teljesítésre - ésszerű (legalább 8 napos) határidő tűzésével - írásban felszólítani és ennek eredménytelen elteltét követően, saját döntése alapján a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, továbbá a késedelmi kamatok felszámítása mellett a Megrendelő felróható cselekménye (mulasztása) miatt esetleges kárait érvényesíteni, mely esetre Felek rögzítik, hogy a Termék nettó vételára 10%-nak megfelelő összeg meghiúsulási kötbérként a Szállítót illeti, amelybe a megfizetett foglaló összegét jogosult egyoldalúan beszámítani. Megrendelő köteles a Termék használatából adódó értékcsökkenés megtérítésére. A Megrendelő fizetési késedelme időtartamára a Szállító jogosult a Megrendelővel szemben a további szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni, és a további kiszállítások megkezdését biztosíték adásához kötni.

7.6 Felek Megrendelő pénzügyi késedelme esetére az éves késedelmi kamat mértékét a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékben, de minimum 12%-ban állapítják meg. Szállító fenntartja jogát a késedelmi kamat összegén felül felmerült kárai és a jogszabályban meghatározott behajtási költségátalányt, valamint a felszólítás költségét is tartalmazó 150,- EUR behajtási költség követelésére (amely nem tartalmazza a később szükségessé vált jogi lépések ügyvédi és egyéb perköltségét.) Szállító jogosult a kifizetéseket elsősorban Megrendelő régebben lejárt tartozásaira elszámolni a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően.

7.7 Megrendelő tudomásul veszi Szállító azon kifejezett közlését, mely szerint a vételi ár teljes összegben történő kifizetésének időpontjáig Szállító a kiszállított Termékekre vonatkozóan tulajdonjogát fenntartja, továbbá 30 napon túli késedelmes fizetés esetén az 1. pontban megjelölt Termék 30%-kal csökkentett áron történő visszavásárlására is.

7.8 Ha a Szállító hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy a Megrendelő ellen csődeljárást, felszámolási eljárást, végrehajtási eljárást kezdeményeztek, vagy vele kapcsolatban végelszámolás, megszüntetési, kényszertörlési eljárás indult, a Megrendelőtől a már leszállított áru ellenértékét a fizetési határidőtől függetlenül azonnal követelheti; még nem teljesített megrendelés esetén pedig csak akkor köteles teljesíteni, ha a Megrendelő a vételárat előre kiegyenlítette.

8 Felek egyéb jogai és kötelezettségei. Felelősség

8.1 Felek a szerződés teljesítése során együttműködésre kötelezettek.

8.2 Bármelyik fél köteles a másik felet haladéktalanul írásban vagy más igazolható módon értesíteni, ha saját érdekkörében olyan kedvezőtlen változás következne be, amely a szerződésszerű teljesítést akadályozhatja, vagy azt veszélyezteti.

8.3 A másik fél tájékoztatásának elmulasztásából eredő és az ennek következtében bekövetkező mindennemű kárért és vagyoni hátrányért a felelősség a mulasztó felet terheli.

8.4 Szállító kizárja a felelősségét a közvetett (következményes) károkkal kapcsolatos kártérítési igényekért, az elmaradt haszonért vagy Megrendelő egyéb pénzügyi veszteségeiért, továbbá harmadik személyek káraiért tekintet nélkül arra, hogy ezek hibás teljesítés, szerződésszegés, szerződésen kívül okozott kár vagy más jogalapon merültek fel. A Szállító szavatossági kötelezettségének és kártérítési felelősségének együttes összege nem haladhatja meg a vásárolt Termék beszerzési árát. A fenti korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan vagy súlyosan gondatlanul vagy bűncselekménnyel, továbbá az életben, testi épségben, egészségben okozott károk esetére. A Termékek és szolgáltatások árai a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.

9 Záró rendelkezések

9.1 Megrendelő a jelen ÁSZF-ből, a Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket harmadik személyre csak a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át.

9.2 Megrendelő egyes személyes adatokat (kontakt-adatok) az érintettek hozzájárulásával, önként bocsátja Szállító rendelkezésére, a Szállító pedig azokat a Szerződés létrejötte, illetve teljesítése érdekében kezeli. Szállító a Megrendelők adatait köteles a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelni, azok a Megrendelővel kapcsolatos eljárások során a Szállító tanácsadói és közreműködői (könyvelő, ügyvéd, követeléskezeléssel megbízottak, stb.) részére, EU-n belül továbbíthatók. Megrendelő bármikor jogosult írásban kérni a Szállítótól az adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást, az adatok javítását vagy törlését, megilletik továbbá a vonatkozó jogszabályokban felsorolt jogosultságok. Megrendelő kijelenti, hogy a Szállító részére esetlegesen átadott személyes adatok vonatkozásában rendelkezik az adat jogosultjának a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti hozzájárulásával.

9.3 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az árajánlatok és megrendelések, a jelen ÁSZF és a Szerződések tényét, feltételeit, valamint a jelen ÁSZF és a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására. Üzleti titoknak minősül a felek gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása valamelyik fél jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné.

9.4 A Felek jogviszonyára a kollíziós normákat nem tartalmazó magyar jog, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében pedig a Ptk. rendelkezései irányadók, ugyanakkor Felek kizárják a Ptk. 6:81.§ (1) és (2) bekezdések alkalmazását és az 1980-as Bécsi Vételi Egyezmény (CISG) valamint a közöttük alkalmazott korábbi gyakorlat, szokás alkalmazhatóságát. Felek a felmerült vitás kérdéseket elsősorban peren kívül, tárgyalásos úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben az egyeztetés bármely fél részére megnyugtató eredményt nem hozna, úgy felek a jogvita eldöntésére a Budaörsi Járásbíróság illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos hatáskörét és illetékességét ismerik el.

9.5 Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljes megállapodásukat képezi. Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése vagy a Szerződés bármilyen egyéb rendelkezése érvénytelen vagy azzá válik, az érvénytelen részek nem érintik az egyéb rendelkezések vagy megállapodások érvényességét. Felek kijelentik, hogy az ilyen rendelkezéseket a Felek által elérni kívánt gazdasági célhoz legközelebb álló rendelkezésekkel kell helyettesíteni.

9.6 Felek megállapodnak, hogy írásosnak tekintik az egymás részére e-mailben küldött közléseket, nyilatkozatokat is amennyiben a közlések küldője és címzettje helyes és azonosítható.

9.7 A jelen általános szerződési feltételek szóhasználatában az egyes számban meghatározott definíciók jelentik azok többes számát is, és fordítva (pl. Termék jelenthet Termékeket is).

Vzbudili sme Váš záujem?

Napíšte nám