Adatkezelési tájékoztató

1. Megrendelő a jelen ÁSZF-ből, a Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket harmadik személyre csak a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át.

2. Megrendelő egyes személyes adatokat (kontakt-adatok) az érintettek hozzájárulásával, önként bocsátja Szállító rendelkezésére, a Szállító pedig azokat a Szerződés létrejötte, illetve teljesítése érdekében kezeli. Szállító a Megrendelők adatait köteles a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelni, azok a Megrendelővel kapcsolatos eljárások során a Szállító tanácsadói és közreműködői (könyvelő, ügyvéd, követeléskezeléssel megbízottak, stb.) részére, EU-n belül továbbíthatók. Megrendelő bármikor jogosult írásban kérni a Szállítótól az adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást, az adatok javítását vagy törlését, megilletik továbbá a vonatkozó jogszabályokban felsorolt jogosultságok. Megrendelő kijelenti, hogy a Szállító részére esetlegesen átadott személyes adatok vonatkozásában rendelkezik az adat jogosultjának a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti hozzájárulásával.

3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az árajánlatok és megrendelések, a jelen ÁSZF és a Szerződések tényét, feltételeit, valamint a jelen ÁSZF és a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására. Üzleti titoknak minősül a felek gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása valamelyik fél jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné.

4. A Felek jogviszonyára a kollíziós normákat nem tartalmazó magyar jog, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében pedig a Ptk. rendelkezései irányadók, ugyanakkor Felek kizárják a Ptk. 6:81.§ (1) és (2) bekezdések alkalmazását és az 1980-as Bécsi Vételi Egyezmény (CISG) valamint a közöttük alkalmazott korábbi gyakorlat, szokás alkalmazhatóságát. Felek a felmerült vitás kérdéseket elsősorban peren kívül, tárgyalásos úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben az egyeztetés bármely fél részére megnyugtató eredményt nem hozna, úgy felek a jogvita eldöntésére a Budaörsi Járásbíróság illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos hatáskörét és illetékességét ismerik el.

5. Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljes megállapodásukat képezi. Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése vagy a Szerződés bármilyen egyéb rendelkezése érvénytelen vagy azzá válik, az érvénytelen részek nem érintik az egyéb rendelkezések vagy megállapodások érvényességét. Felek kijelentik, hogy az ilyen rendelkezéseket a Felek által elérni kívánt gazdasági célhoz legközelebb álló rendelkezésekkel kell helyettesíteni.

6. Felek megállapodnak, hogy írásosnak tekintik az egymás részére e-mailben küldött közléseket, nyilatkozatokat is amennyiben a közlések küldője és címzettje helyes és azonosítható.

7. A jelen általános szerződési feltételek szóhasználatában az egyes számban meghatározott definíciók jelentik azok többes számát is, és fordítva (pl. Termék jelenthet Termékeket is).

FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT?

Írjon nekünk!